Regulamin

Serwis internetowy działający pod adresem https://dakarmeble.abstore.pl prowadzony jest przez DAKAR S. W. Szewczenko sp.j.  z siedzibą w Ignatkach przy ul. Przemysłowej 36 16-001 Kleosin

I. Przyjmowanie rezerwacji i składanie zamówień

1.     Firma (zwana dalej Odbiorcą) chcąca zakupić towar z oferty Hurtowni Mebli DAKAR (zwanego dalej Dostawcą) za pośrednictwem serwisu https://dakarmeble.abstore.pl (zwanego dalej Portalem) składa zamówienie.

2.     Powyższa informacja przekazana jest następnie przez Portal Dostawcy, który prowadzi dalsze postępowanie.

3.     Po dokonaniu rezerwacji Odbiorca może sprawdzić status zamówienia na Portalu.

4.     Zamówienia złożone przez Odbiorcę na ofertę wyprzedażową realizowane będą jedynie do wyczerpania zapasu magazynowego Dostawcy.

5.     Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Odbiorcę potwierdzającego wolę nabycia wskazanego w zamówieniu towaru za wskazaną cenę.

6.     W przypadku, gdy tylko część zamówienia będzie możliwa do zrealizowania Odbiorca może:

a. anulować całość zamówienia w tym przypadku Dostawca zostanie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia,

b. postanowić o wydłużeniu realizacji zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie.

7.     Dostawca dopuszcza możliwość wprowadzania przez Odbiorcę korekty zamówienia tj. zmiany ilości, koloru, usunięcie błędnych pozycji z zamówienia itp.

8.     Dostawca zastrzega sobie prawo do łączenia zamówień złożonych przez Odbiorcę w celach logistycznych.

II. Ceny

1.     Ceny zamieszczone na stronie Portalu są cenami hurtowymi.

2.     Ceny podane przez Dostawcę na Portalu mają charakter informacyjny.

3.     Ceną wiążącą jest cena zamieszczona w cenniku Hurtowni Mebli DAKAR

4.     Cena towaru jest wiążąca w chwili złożenia przez Odbiorcę zamówienia. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny towarów zamówionych przez Odbiorcę przed datą wejścia w życie zmian cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

III. Sposoby płatności

1.     Dostawca akceptuje następujące sposoby płatności:

a. z góry: przelewem na rachunek bankowy Dostawcy,

b. płatność przelewem na rachunek bankowy Dostawcy zgodnie z terminem płatności oznaczonym na fakturze.

2.     Dostawca może ustalić z Odbiorcą, za obopólną zgodą inne, szczególne warunki i formy płatności, które dopuszcza Dostawca. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności ustalone pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą.

3.     Dostawca może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Odbiorcę na piśmie pod rygorem nieważności.

4.     Odbiorca może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Dostawcę na piśmie pod rygorem nieważności.

IV. Dostawa i realizacja zamówienia

1.     Dostawca ustali wraz z Odbiorcą sposób wydania towaru oraz ewentualne koszty dostawy.

2.     Termin realizacji dostawy ustalany jest indywidualnie z Odbiorcą.

3.     Dostawca może wstrzymać się z realizacją dostawy, jeśli nastąpił brak zapłaty na dostarczony towar (przekroczenie terminu płatności), przekroczony limit kredytu kupieckiego lub braku zapłaty w określonym terminie jeśli ustalono płatność z góry.

5.     Za moment realizacji zamówienia uznawana jest chwila:

a. osobistego odbioru towaru -w przypadku zamówień, w których uzgodniono odbiór z Hurtowni,

b. dostarczenia towaru przez przewoźnika pod wskazany adres i jego odbiór przez Odbiorcę lub osobę upoważnioną do odbioru towaru.

6.     Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub niedostarczenie towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Odbiorcę.

7.     Odbiorca zobowiązuje się do właściwego transportowania i magazynowania zakupionych towarów, a w szczególności:

-składowania paczek z meblami wyłącznie w pozycji poziomej,

-składowania paczek z meblami w sposób zabezpieczający je przed zamoknięciem, zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

V. Składanie reklamacji

1.     Dostawca odpowiada względem Odbiorcy za dostarczenie towaru zgodnego z umową.

2.     Dostawca odpowiada względem Odbiorcy, za wady fizyczne i prawne sprzedanej rzeczy przez okres dwóch lat od dnia wydania rzeczy, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

3.     Reklamacje dotyczące wad towaru należy zgłaszać do Dostawcy.

4.     W wypadku braków istotnych informacji w zgłoszeniu reklamacyjnym Odbiorca ma obowiązek uzupełnić je w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia o brakach przez Dostawcę, w przeciwnym razie reklamacja zostanie rozpatrzona na podstawie dotychczas dostarczonych informacji. Rozpatrzenie reklamacji na podstawie niezupełnego zgłoszenia nie wyklucza możliwości zgłoszenia przez Odbiorcę kolejnego zgłoszenia reklamacyjnego uzupełnionego o niezbędne informacje. Postępowanie opisane powyżej jest bezpłatne, jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością opłacenia ekspertyz zleconych w sprawie niezależnym rzeczoznawcom.

VI. Postanowienia końcowe

1.     Do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja niniejszego regulaminu.

2.     W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.

3.     Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy sprzedaży strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Dostawcy.

4.     Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Portalu. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji regulaminu, wiążące są te obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.